Toppkollage

Miljöarbete vid nybyggnation

Byggnaderna skall utföras med för boende sunda lägenheter och lokaler präglade av bra inomhusklimat och utan miljö- och hälsorisker.

Förekomst av radon, asbest, emissioner, störande ljud, fukt, mögel mm skall beaktas och förebyggas.

Alla byggkemikalier skall väljas med hänsyn till Sunda Hus miljödatabas eller motsvarande. För märkningspliktiga produkter redovisas säkerhetsblad.
Generellt gäller att all utrustning som normalt berörs bör utföras nickelfritt.
Produkter som innehåller ämnen som enligt Kemikalieinspektionen är ”Utfasningsämnen” får ej användas. Produkter som innehåller ämnen som enligt Kemikalieinspektionen är ”Riskminskningsämnen” bör undvikas samt redovisas till LKF.

Hyresgästerna skall informeras om drift, skötsel och underhåll av material och teknisk utrustning, som finns i lägenheter och lokaler som skall och kan skötas av hyresgästen. Dit hör t ex fläktar, filter, golvbrunnar, vattenlås och golv.

Klimatologiska förhållanden skall beaktas vid utformning av bostadsområden och bostadshus. Passiv uppvärmning genom solinstrålning skall tillvaratas. Vindskyddad utemiljö skall finnas både i anslutning till bostaden och på uteytor avsedda för lek och gemenskap.

Källsortering skall göras av allt byggavfall. Dessutom skall åtgärder vidtas för minskning av spill och överskott t ex. genom minimering av emballage, returemballage, måttanpassade och mönstertillverkade leveranser mm. Överskott, spill och emballage skall i förstahand återsändas till leverantören för återanvändning.

Hyresgästerna skall ges möjlighet att leva miljövänligt och resurssnålt. Hyresgästerna skall själva kunna bidra till en minskad resursförbrukning och minimera förstöring av natur och miljö. Trafiken inom bostadsområdena skall minimeras så att buller och yttre störningar undviks.
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg