Toppkollage

Boinflytande

Alla människor vill ha möjlighet till inflytande över de faktorer, som påverkar livet och dess innehåll. LKF och hyresgästföreningens uppgift är att skapa goda förutsättningar, underlätta och erbjuda möjligheter för de boende att engagera sig samt bidra till att röja de hinder, som finns eller uppkommer. Hyresgästernas inflytande och delaktighet är bra för de boende, för LKF och för kommunen:

Hyresgäster som får möjligheter att påverka service, standard och kvalitet i boendet bidrar till att göra boendet trivsamt och tryggt. LKF får bostadsområden där hyresgästerna trivs och som uppfattas som mer attraktiva. Kostnader för omflyttning och skadegörelse minskar.
Kommunen får stabila, trygga och socialt väl fungerande bostadsområden samt en utveckling av demokrati och det medborgerliga engagemanget.

Som hyresgäst har du möjlighet att gå med i Hyresgästföreningen. Läs mer här om

 Hyresgästföreningen 


Hyresförhandlingar


LKF har ett avtal om förhandlingsordning med hyresgästföreningen. Det innebär att LKF som bostadsföretag är skyldigt att förhandla om hyrorna. För hyresgästföreningen innebär det en rättighet att begära förhandlingar. Båda sidor kan också ta upp frågor om andra hyresvillkor, t ex lägenheternas skick, tvättstugor, bilparkering och annat som rör hyresgästerna gemensamt.

Vanligtvis förhandlas hyrorna en gång om året. För det mesta leder förhandlingarna till att en överenskommelse träffas. Om parterna inte kommer överens går frågan vidare till Hyresmarknadskommittén. Det är ett gemensamt organ för SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, där LKF är medlem) och Hyresgästernas Riksförbund. Båda sidor har åtagit sig att följa Hyresmarknadskommitténs beslut.

 

Boinflytande


Boinflytandeverksamheten har som mål att ge hyresgästerna möjlighet till ökat inflytande över sin bostadsmiljö och förbättra gemenskap och engagemang för det egna bostadsområdet. Boinflytandeverksamheten är reglerad i ett avtal mellan LKF och Hyresgästföreningen.
 
Arbetet med boinflytande sker genom de lokala hyresgästföreningar som har bildats i många av LKFs bostadsområden. Det är den lokala hyresgästföreningen (LH) som företräder hyresgästerna i området. Ledamöterna – ofta 3-9 stycken - väljs på ett bostadsmöte. Det är viktigt att de synpunkter som LH för fram till LKF speglar den uppfattning som råder bland flertalet hyresgäster. Inflytande förutsätter aktiva hyresgäster.
 
Bostadsmöten är till för alla hyresgäster. De hålls så ofta som det behövs för att behandla frågor som är aktuella och av större betydelse. Där kan hyresgästerna säga sin mening om olika förslag.

LH utser inom sig två representanter till bosamråd. Bosamråd hålls två gånger per år. LKF informerar om förvaltningsfrågor och andra frågor av betydelse för hyresgästerna. Detta kan t ex vara information om underhållsåtgärder, fastighetsskötselfrågor och utemiljöfrågor.


Fritidsverksamhet i bostadsområdet


Det är viktigt att främja gemenskapen mellan hyresgästerna. Ett sätt kan vara fritidsverksamhet i bostadsområdena. Exempel på detta är studieverksamhet, kulturella engagemang, gårdsfester, frilufts- och motionsaktiviteter m.m. LKF stödjer sådan verksamhet i bostadsområdena genom fritidsmedel. Lokal hyresgästförening kan ansöka om fritidsmedel för olika aktiviteter och svarar sedan för genomförandet.


Gemensam lokal i bostadsområdet


I många av LKFs bostadsområden finns en lokal som kan användas av hyresgästerna för gemensamma eller enskilda aktiviteter. Det är den lokala hyresgästföreningen som svarar för uthyrningen av lokalen.


Kontakta gärna hyresgästföreningen för ytterligare information . Där kan du också få information om din lokala hyresgästförening i ditt bostadsområde.
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg