UWS

UWS

LKF var först ut i Lund med att installera ett underjordiskt sophanteringssystem, vanligen förkortat UWS. Pilotprojektet på Gunnesbo under 2010 föll väl ut och nu finns systemet både i våra nya bostadsområden och i det äldre beståndet.

I ett undergroundsystem är avfallsbehållarna nedgrävda medan inkastet är ovan jord. Behållarna tar på så sätt liten plats men rymmer mer än vanliga kärl, och miljöhus/soprum behövs inte längre. Tömning sker med samma frekvens som tidigare men på ett annorlunda sätt: behållarna töms ned på sopbilsflaket med hjälp av en kran som hissar upp dem ur marken. Hela tömningen manövreras av chauffören från en bärbar panel vilket gör att tunga drag- och lyftmoment för tömmaren försvinner.

Andra fördelar med UWS är att systemet är ekonomiskt då avfallsavgiften baseras på vikten av hämtat material, och inte volymen som är fallet vid användning av vanliga sopkärl. Vidare så behöver inga miljöhus byggas eller underhållas vilket sparar både tid och resurser. Dessutom minimerar UWS risk för både lukt och brand.

UWS innebär alltså idel fördelar och den enda begränsningen för installation i våra områden är tillgängligheten. I vissa områden är vägarna för smala för att kranbilen ska kunna komma in och ibland är ytan som krävs för kranbilen vid tömning för liten. Likaså får avståndet till återvinningsplatsen från bostäderna inte bli för långt, varpå de underjordiska behållarna passar bra där det finns flervåningshus i samlad grupp. Fler områden står i nuläget på kö för installation av UWS och vid all nybyggnation undersöks möjligheter för systemet.  




Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]



Önskad kontaktväg