Borgensman

Ändamål

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

För att kunna hantera borgensåtaganden

  • Namn
  • Personnummer
  • Kontaktuppgifter
  • Ekonomiska förhållanden jämte intyg

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna hantera borgensåtaganden och därmed säkerställa betalningsförmåga.