Förvaltare, god man, fullmaktstagare eller annan företrädare

Ändamål

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

För att kunna kommunicera via företrädare samt säkerställa behörigheter i samband med det

  • Namn
  • Kontaktuppgifter
  • Kopia av ID-handling
  • Kopia av förordnanden eller annan behörighetshandling

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi och huvudmannen ska kunna kommunicera via företrädaren.