Lokalhyresgäster

Ändamål

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Administrera hyresförhållandet

  • Namn och organisationsnummer för enskild firma
  • Namn och kontaktuppgifter till företrädare för lokalhyresgästen

Fullgörande av hyresavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte fullgöra våra åtaganden och vi tvingas neka dig att teckna hyresavtal.

 

Ändamål

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Momshantering

  • Namn och organisationsnummer för enskild firma

Rättslig förpliktelse

 

Se även behandlingar under ”Hyresgäst” i tillämpliga delar.