Parkering

När du eller någon annan, lovligen eller olovligen, parkerar ditt fordon på LKFs mark.

Ändamål

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Parkeringsövervakning

  • Registreringsnummer

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna övervaka och kontrollera om fordon står felparkerade på vår mark

Indrivning och administration av kontrollavgifter vid felparkering

  • Ägaruppgifter
  • Registreringsnummer
  • Adress
  • Foto på fordon

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna driva in och administrera kontrollavgifter mot fordonsägare som parkerat olovligen