Nya och tuffare regler om olovlig andrahandsuthyrning m.m.

Den 1 oktober 2019 började vissa nya och tuffare regler om olovlig andrahandsuthyrning av hyresrätter med mera att börja gälla.

Nedan följer en sammanfattning av dessa nya regler som du som hyresgäst hos LKF bör uppmärksamma. 

Byte av lägenhet

För att få byta lägenhet måste numera både hyresgästen som vill överlåta sin lägenhet och den som hyresrätten överlåts till ha varit bosatta i sina lägenheter under minst ett år vid tidpunkten för bytesansökan.

En ansökan om byte ska nekas redan om det finns befogad misstanke om otillåten ersättning. Det räcker att någon som är delaktig i att bytet kommer till stånd begärt, avtalat om eller tagit emot särskild ersättning.

Hyresrätter kan inte längre i några fall bytas mot bostadsrätter eller ägda boenden.

Vad är andrahandsuthyrning?

Det förtydligas i de nya reglerna att om en hyresgäst, som hyr ut sin lägenhet till någon annan, inte själv använder lägenheten som bostad i beaktansvärd utsträckning, så är det fråga om en upplåtelse för självständigt brukande och därmed en tillståndspliktig andrahandsuthyrning.

Ny takregel för vilken hyra som får tas ut vid uthyrning av den egna hyresrätten

Om du hyr ut din lägenhet i andra hand så får du aldrig ta ut mer i hyra än vad din egen förstahandshyra är, plus vissa tillåtna tillägg (takregel).

Du får göra påslag, utöver förstahandshyran, för dina kostnader för sådana nyttigheter som ingår i andrahandsuthyrningen, men som inte ingår i den hyra som du själv betalar. Det kan exempelvis vara kostnader för el, bredband och tv-kanaler. Sådant tillägg får inte överstiga dina kostnader för dem. Om du hyr ut lägenhet med möbler och annan utrustning får tillägg för möblerna och utrustningen också göras. Påslaget får inte överstiga 15 procent av förstahandshyran.

Läs mer om takregel och exempel på hur uträkning. 

Inget tillstånd till andrahandsuthyrning om andrahandshyran är för hög

Fortsättningsvis kommer du som önskar få tillstånd att hyra ut din lägenhet i andrahand att behöva visa att du endast kommer att ta ut en andrahandshyra som inte överstiger den takregel som beskrivits ovan. LKF kommer därför numera att även begära in en kopia av hyresavtalet mellan dig och andrahandshyresgästen där andrahandshyran framgår.

Fler och tuffare uppsägningsregler

Det införs nu både fler och tuffare regler för när du som hyresgäst kan förlora ditt hyresavtal om du gör fel.

Som tidigare kan du förlora ditt hyresavtal om du olovligen hyr ut din lägenhet i andra hand. Du kan inte längre undgå detta genom att göra rättelse eller ansöka om tillstånd och få ansökan beviljad i efterhand.

Du kan numera förlora ditt hyresavtal med omedelbar verkan om du betalar eller tar emot särskild ersättning vid överlåtelse av ett hyresavtal. Detsamma gäller om du som hyresgäst begär särskild ersättning för din hyresrätt. Sådan ersättning kan begäras för att en hyresgäst ska överlåta den, t.ex. genom byte, eller för att hyra ut lägenheten i andra hand eller för att ha en inneboende i den.

En helt ny bestämmelse innebär att du som hyresgäst också kan förlora ditt hyresavtal med omedelbar verkan om du hyr ut hela eller delar av din lägenhet och tar emot en hyra som överstiger den takregel för andrahandshyra som beskrivits ovan. En hyra som överstiger den angivna gränsen är aldrig skälig.

Läs mer om vad som gäller för uppsägningsregler vid andrahandsuthyrning 

Det införs nya och tuffare straffrättsliga regler

Straffet för att begära särskild ersättning för upplåtelse eller överlåtelse av en bostadslägenhet skärps. Det straffbara området ska även omfatta att träffa avtal om eller ta emot särskild ersättning.

Det införs en ny straffbestämmelse som kriminaliserar köp av ett hyreskontrakt. Det blir brottsligt att lämna särskild ersättning för att hyra en bostadslägenhet eller förvärva hyresrätten till en sådan lägenhet.

Det införs också en ny straffbestämmelse för otillåten upplåtelse av bostadslägenheter i andra hand till en hyra som inte är skälig enligt takregeln. Uthyrningen är alltså straffbar om den sker utan behövligt samtycke eller tillstånd och hyresgästen dessutom tar emot en hyra som inte är skälig enligt den ovan beskrivna takregeln.

Läs mer om de nya rättsliga reglerna