Människor i trädgård som tittar på blommor

Boinflytandeverksamhetens mål är ge hyresgästerna möjlighet till ökat inflytande över bostadsmiljön och förbättra gemenskap och engagemang för det egna bostadsområdet.

Som hyresgäst kan du ha inflytande över ditt boende och din boendemiljö på flera sätt. HLU, Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll är ett sätt. Att ta kontakt med LKFs kundcenter samt besvara kundenkäter är ett annat, eller att engagera dig i den lokala hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen

LKF och Hyresgästföreningen har reglerat boinflytandet i ett avtal. Hyresgäster som får möjligheter att påverka service, standard och kvalitet i boendet bidrar till att göra boendet trivsamt och tryggt. LKF får bostadsområden där hyresgästerna trivs och som uppfattas som mer attraktiva. Kostnader för omflyttning och skadegörelse minskar. Kommunen får stabila, trygga och socialt väl fungerande bostadsområden samt en utveckling av demokrati och det medborgerliga engagemanget.

Läs mer om Hyresgästföreningen

Lokala hyresgästföreningen

Arbetet med boinflytande sker genom de lokala hyresgästföreningar som finns i många av LKFs bostadsområden.

Det är den lokala hyresgästföreningen (LH) som företräder hyresgästerna i området. Ledamöterna – ofta 3-9 stycken - väljs på ett bostadsmöte. Det är viktigt att de synpunkter som LH för fram till LKF speglar den uppfattning som råder bland flertalet hyresgäster. Inflytande förutsätter aktiva hyresgäster.

Bostadsmöten är till för alla hyresgäster. De hålls minst en gång per år och behandlar behandla frågor som är aktuella och av större betydelse. Där kan hyresgästerna säga sin mening om olika förslag.

LH utser inom sig två representanter till bosamråd. Bosamråd hålls minst två gånger per år. LKF informerar om frågor som är av betydelse för hyresgästerna. Detta kan t ex vara information om underhållsåtgärder, fastighetsskötselfrågor och utemiljöfrågor.

Trivselverksamhet i bostadsområdet

Det är viktigt att främja gemenskapen mellan hyresgästerna. Ett sätt kan vara trivselverksamhet i bostadsområdena. Exempel på detta är studieverksamhet, kulturella engagemang, gårdsfester, frilufts- och motionsaktiviteter m.m. LKF stödjer sådan verksamhet i bostadsområdena genom trivselmedel. Lokal hyresgästförening kan ansöka om trivselmedel för olika aktiviteter och svarar sedan för genomförandet.

Hyresgästlokaler

I många av våra bostadsområden finns hyresgästlokaler som kan användas av hyresgästerna för gemensamma eller enskilda aktiviteter. Den lokala hyresgästföreningen svarar för uthyrningen av lokalen.