Vi erbjuder våra hyresgäster lägenheter med god inomhusmiljö och minimal påverkan på klimat, hälsa och miljö. Våra hyresgäster ges förutsättningar och inspiration att själva ta ansvar och göra hållbara val i våra boenden. Bostads­områdena är utformade med god arkitektur med hänsyn till kulturhistoria och omgivning.

Vårt miljöarbete styrs av helhetssyn, affärsmässighet, långsiktighet och engagemang. Verksamheten klimatanpassas successivt med hjälp av energieffektiva och fossilbränslefria system som förebygger utsläpp av föroreningar i alla dess former.

Vi följer lagar, förordningar och föreskrifter och har en bra framförhållning för det som styr vår verksamhet. Vi utvecklar och förbättrar ständigt vårt miljöarbete.

LKF ska arbeta efter följande inriktning:

  • Erbjuda sunda klimatsmarta lägenheter och lokaler omgivna av attraktiva, trygga och lättillgängliga utomhusmiljöer som inbjuder till aktivitet
  • Bygga och förvalta med livscykeltänkande och god resurshushållning
  • Minska primärenergianvändningen och fortsätta energieffektivisera
  • Vidareutveckla kretsloppsanpassad avfallshantering
  • Kommunicera aktivt med våra hyresgäster om LKFs miljöarbete och ge dem möjlighet att leva miljövänligt och resurssnålt
  • Samverka internt och externt för att utveckla nya ideer och hållbara lösningar

Öppna eller ladda ner en signerad version av vår miljöpolicy.