Här presenteras de personuppgifter som behandlas om LKFs hyresgäster

När hyresförhållandet börjar/vi skriver hyresavtal

Ändamål

För att kunna skriva hyresavtal med dig samt administrera hyresförhållandet

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Förekomst av säkerhet (t.ex. borgensman)
 • Förekomst av förvaltare/god man och i förekommande fall kontaktuppgifter till denne
 • Faktureringssätt
 • Boendeform/-kategori

Laglig grund

Fullgörande av hyresavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte fullgöra våra åtaganden och vi tvingas neka dig att teckna hyresavtal.

Under pågående hyresförhållande

Ändamål

Hyresförhandlingar, fakturering, kravhantering, besiktningar, skadereglering, värme- och varmvattendebitering, felanmälan och underhåll, hyresreduceringar, tillvalsbeställningar, ge tillgång till bilpool och andra tjänster kopplade till hyresförhållandet samt övrig hantering och administration för att kunna fullgöra hyresavtalet

Kategorier av personuppgifter

Utöver de uppgifter som redan lämnats för att skriva hyresavtal kan vi nu komma att behandla följande personuppgifter.

 • Lägenhets- objektnummer
 • Dina kontouppgifter
 • Uppgifter och foton avseende lägenhetsstatus
 • Värme- och varmvattenförbrukning
 • Betalningsreferenser och uppgift om betalningar
 • Din korrespondens och uppgifter du själv väljer att lämna
 • Våra svar och kommentarer hänförliga till dina frågor och önskemål

Laglig grund

Fullgörande av hyresavtalet. Om uppgifter som vi behöver för dessa behandlingar inte lämnas av dig kan vi inte fullgöra våra åtaganden och vi tvingas neka dig hjälp.

Ändamål

Fastställa och styrka rättsliga anspråk till följd av hyresförhållandet och gällande rätt.

Kategorier av personuppgifter

Utöver de uppgifter som redan lämnats för att skriva hyresavtal kan vi nu komma att behandla följande personuppgifter.

 • Betalningsförsummelser
 • Störningar i boendet
 • Åsidosättande av sundhet, ordning och gott skick samt åsidosättande av vårdnadsplikten
 • Meddelande till socialnämnd i anledning av betalningsförsummelse eller störningar
 • Användning som kan leda till avtalets upphörande
 • Förekomst av ohyra
 • Misstanke om brottslig verksamhet i lägenheten som kan läggas till grund för förverkande eller som hyresvärden är skyldig att beivra (exempelvis koppleri)
 • Uppgifter som behövs för att kontrollera otillåtna andrahandsuthyrningar och överlåtelser
 • Andra uppgifter som behövs för att hyresvärden ska kunna fullgöra sin del av avtalet

Laglig grund

Fullgörande av hyresavtalet.

Eventuella brottsuppgifter eller känsliga uppgifter kan komma att behandlas för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Ändamål

Kundkommunikation, kvalitetsuppföljning, marknadsföring, administrera hemförsäkring, nyckel- och tagghantering, tvättstugebokning, lägenhetsvisning, bostadsanpassning, trapphusinformation, förtur till parkeringsplats och information till samarbetspartners

Kategorier av personuppgifter

Utöver de uppgifter som redan lämnats för att skriva hyresavtal kan vi nu komma att behandla följande personuppgifter.

 • Våningsplan
 • Lägenhets- objektnummer
 • Passageloggar
 • Fordons registreringsnummer

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingarna är nödvändiga för att vi ska kunna hantera administration, frågor och ärenden i hyresförhållandet inom ramen för de angivna ändamålen

Ändamål

Behandla och ta ställning till ansökan om andrahandsuthyrning.

Kategorier av personuppgifter

Utöver de uppgifter som redan lämnats sedan tidigare kan vi nu komma att behandla följande personuppgifter.

 • Skälen för ansökan
 • Hyresgästens kontaktuppgifter och adress under andrahandsuthyrningen
 • Uppgifter om föreslagen andrahandshyresgäst (exempelvis namn, adress, övriga kontaktuppgifter, personnummer). Om fullmäktige finns, namn och kontaktuppgifter till denne.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingarna är nödvändiga för att vi ska kunna godkänna ansökan om andrahandsuthyrning. Om uppgifterna inte lämnas måste ansökan avslås.

Ändamål

Behandla och ta ställning till ansökan om lägenhetsbyte eller överlåtelse.

Kategorier av personuppgifter

Utöver de uppgifter som redan lämnats sedan tidigare kan vi nu komma att behandla följande personuppgifter.

 • Skälen för ansökan
 • Uppgifter om tillträdande hyresgäst (samma uppgifter som för andra hyresgäster som ska skriva hyresavtal enligt ovan)

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingarna är nödvändiga för att vi ska kunna godkänna ansökan om lägenhetsbyte eller överlåtelse. Om uppgifterna inte lämnas måste ansökan avslås.

När hyresförhållandet är slut

Se under avsnittet ”Hur länge sparas uppgifterna?” (uppatera länk)

Mer information

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?