Personuppgifter visselblåsartjänst

På denna sidan sammanställs de personuppgifter som samlas in vid använding av visselblåsartjänsten.

Ändamål

Rapportera om ett missförhållande som du har fått information om i ett arbetsrelaterat sammanhang och som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram.

Kategorier av personuppgifter

  • Namn

  • Telefonnummer 

  • IP-adress

  • Andra uppgifter som den registrerade väljer att lämna

Laglig grund

Personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av rättslig förpliktelse.

Ändamål

Indrivning och administration av kontrollavgifter vid felparkering

Kategorier av personuppgifter

  • Ägaruppgifter
  • Registreringsnummer
  • Adress
  • Foto på fordon

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna driva in och administrera kontrollavgifter mot fordonsägare som parkerat olovligen

Mer information

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?