Bosocialt arbete

För LKF syftar bosocialt arbete till att erbjuda hyresgästen en långsiktigt hållbar boendemiljö att trivas i. För att uppnå detta har vi identifierat fyra fokusområden:
- Bostad
- Trygghet och gemenskap
- Delaktighet och inflytande
- God folkhälsa

LKF är Lundabornas bostadsbolag, var femte Lundabo bor hos oss. Vi bryr oss om Lund och vill bidra till att skapa ett bättre Lund. För oss betyder det bland annat att vi aktivt deltar i stadsdelsutveckling, att vi arbetar för att skapa hem för breda grupper och att vi engagerar oss både i föreningsliv och bedriver ett arbete för ökad sysselsättning.

Bild delad i två: 1) Två kvinnor som visar upp en väska. 2) Runt konstverk med blommor i bostadsområde.

Hem för alla

Efterfrågan på en bostad i Lund når nya rekordnivåer varje år, sett till antal aktiva sökande i vår bostadskö. Vi arbetar för att skapa hem som möter efterfrågan, både den vi ser idag och den vi kan förutse.

Vår hyressättning sker transparent genom Lundamodellen, en modell för hyressättning av bostäder som bygger på en bedömning av bruksvärdet. Varje bostad värderas med utgångspunkt från ett antal egenskaper som LKF, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd är överens om.

Vi har lägenheter och lokaler i varierande storlek och med olika utförande för att möta olika behov. Vi hyr ut lägenheter speciellt riktade till såväl äldre som yngre. Vi hyr ut lägenheter och lokaler till Lunds kommun för SÄBO (Särskilt boende för äldre), gruppbostäder, stödlägenheter och lägenheter för nyanlända personer.

Vi ser integration och social sammanhållning som viktiga framgångsfaktorer för trygghet och trivsel i bostadsområdena.

Stadsdelsutveckling

Vi arbetar tillsammans med kommunen i tidiga skeden när det gäller utbyggnaden av Lund, för att möjliggöra byggandet av nya hyresrätter i alla delar av kommunen . Vi är delaktiga i flera innovations- och utvecklingsprojekt i samverkan med intressenter, för att hitta nya lösningar för ett hållbart samhälle. Genom bland annat förnyelse och utveckling av våra stadsdelscentrum och skapandet av mötesplatser i våra bostadsområden värnar vi också om det sociala perspektivet.

Sysselsättning

För oss på LKF är det betydelsefullt att erbjuda praktikplatser, sommarjobb samt att stödja arbetsintegrerande initiativ.