Uthyrningspolicy lägenheter

LKFs huvuduppgift är att arbeta för att tillgodose Lundabornas bostadsbehov. Enligt upprättade mål och fastställd policy skall vi arbeta för att ha en hög uthyrningsgrad och verka för att hyresgästerna bor kvar. Förutsättningarna för bostadsuthyrningsverksamheten regleras i LKFs ägardirektiv.

LKFs bokö

Lediga lägenheter i vårt fastighetsbestånd erbjuder vi till sökande i vår bokö. Bokön och de lediga lägenheterna administreras via vår hemsida.

Alla som fyllt 16 år kan anmäla sig till bokön. Sökande mellan 16 och 18 år, kan dock inte anmäla intresse för enskild lägenhet och heller inte erbjudas hyra någon sådan. Detta kan ske först efter det att sökanden fyllt 18 år.

Lägenhetserbjudande

Ledig lägenhet erbjuds till de sökande som aktivt via internet, på vår hemsida, anmält sitt intresse för den ledigförklarade lägenheten.

I enlighet med LKFs huvuduppgift, erbjuds ledig lägenhet i första hand till intresserade lundabor. Den som inte är lundabo, erbjuds först därefter.

Lundabo är den som inom Lunds kommuns gränser är bosatt, arbetar eller heltidsstuderar på universitet eller motsvarande eftergymnasiala studieinrättning, eller har med dessa omständigheter motsvarande förhållanden.

Bosatt i Lund är den som har sin bostad inom kommunens gränser eller den som på annat sätt stadigvarande bor här och som dessutom varit folkbokförd i kommunen i minst 14 månader.

Med arbete avses normalt en tillsvidareanställning, men längre vikariat och projektanställning eller uppdrag av varaktig karaktär, kan också likställas.

Studier skall ha karaktär av "studier för uppnående av examen" och ha viss varaktighet. Även gymnasial spetsutbildning innefattas i detta studiebegrepp. "Fritidsstudier" avses inte.

Inom kategorierna "lundabo" respektive "icke lundabo", erbjuds lägenhet i kötidsordning.

Befintlig LKF-hyresgäst (= den som har ett gällande hyresavtal) tillgodoräknas dubbla köpoäng jämfört med andra sökande. När hyresavtalet upphör och man alltså inte längre är hyresgäst, halveras köpoängen igen och beräknas på ordinarie sätt, en dag i kön = ett köpoäng.

Den dubbla köpoängen räknas från dagen då hyresgästen anmäler sig i kön, men ett eventuellt erbjudande om annan lägenhet kan erhållas tidigast efter ett år från det att nuvarande hyresavtal börjat gälla.

Förutsättningar för att bli hyresgäst

Innan ett hyresavtal kan tecknas, görs alltid en bedömning av den som söker bostad. Då kontrolleras anställnings- och inkomstförhållanden, hyresbetalningar och skötsamhet i nuvarande/tidigare boende samt om registrerade betalningsanmärkningar eller skulder finns.

För att kunna bli hyresgäst hos LKF skall man vid denna kontroll bedömas ha en sådan ekonomisk situation att man kan klara av att betala hyran för den aktuella lägenheten. Ibland kan vi komma att kräva kompletterande säkerhet i form av ett borgensåtagande för förpliktelserna enligt hyresavtalet.

Sökanden får inte ha några obetalda skulder eller andra oreglerade förhållanden till LKF och heller inte några allvarliga betalningsanmärkningar eller andra för boendet negativa referenser.

Antalet personer som skall bo i den aktuella lägenheten, skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och disposition/planlösning.

Läs mer om förutsättningar för att bli hyresgäst

Speciella förhållanden

LKF hanterar inte några förtursansökningar. Har du förtursskäl som du önskar åberopa för att erhålla bostad, vänder du dig till socialförvaltningen i Lunds kommun eller om du är äldre (65+) och har behov av en lägenhet med bättre tillgänglighet, till Vård- och omsorgsförvaltningen.

Bostadsbehov för sökande med speciella behov och förutsättningar, hanteras enligt separat överenskommelse mellan LKF och Lunds kommun.