Som hyresgäst har du i vissa fall rätt att byta din bostad mot en annan. Du måste alltid ansöka om tillstånd hos LKF för att få byta bostad. Det går inte att byta med bostadsrätter eller ägda boenden.

För att få tillstånd att göra ett byte måste du ha starka skäl till bytet. Dessa  prövas av LKF. Vi ska också godkänna den nya hyresgästen. 

Observera att du måste bo i din LKF-lägenhet i minst ett år innan du kan ansöka om att få göra ett lägenhetsbyte och att inga andra skäl talar mot bytet.

Hitta någon att byta med

Bytet måste inte gälla en LKF-lägenhet mot en annan LKF-lägenhet. Du kan byta med vem som helst som har en egen bostad

LKF kan inte hjälpa dig att hitta någon att byta med. Du får själv leta upp en passande lägenhet att byta med. På Mina sidor finns Annonstorget, där LKFs hyresgäster som vill byta bostad annonserar sina lägenheter.

Tänk på att din boköanmälan raderas när du signerat ett kontrakt. Du kan ställa dig i bokön igen och dina köpoäng börjar räknas från att det nya hyresavtalet börjar gälla. Du kommer att vara spärrad från att söka annan bostad de närmaste 12 månaderna. Bostadsbytet på Mina sidor  är bara tillgängligt för LKFs hyresgäster.

Ansökan

Du måste alltid lämna in en skriftlig ansökan om att få byta lägenhet. Skriv ut blanketten, fyll i den och skicka den till oss: 

Lunds Kommuns Fastighets AB
Box 1675
221 01 Lund

Vill du byta med en annan LKF-lägenhet måste båda parter fylla i varsin ansökan - det vill säga en ansökan för varje LKF-lägenhet.

Samtliga bytesparter ska ha för avsikt att använda den nya bostaden för stadigvarande permanentboende. Om en part inte flyttar in eller efter en kort tid efter bytet säger upp den nya bostaden riskerar även den andra parten bli av med sitt nya hyresavtal. Lämnar du in oriktiga uppgifter, kan detta medföra straffansvar för osant intygande. Den tillträdande hyresgästen (bytesparten) kan sägas upp om hyresavtal kommer till stånd genom oriktiga eller utelämnande uppgifter eller genom olagliga transaktioner. 

En ansökan om byte kommer att nekas redan om det finns befogad misstanke om otillåten ersättning. Det räcker att någon som är delaktig i att bytet kommer till stånd begärt, avtalat om eller tagit emot särskild ersättning.

Tänk på att ansöka om lägenhetsbyte i god tid. Handläggningstiden är cirka 1½ till 2 månader. Under juni, juli och augusti kan vi ha extra långa handläggningstider, upp till 3 månader. Observera att byte inte får genomföras förrän samtliga inblandande hyresvärdar lämnat sitt samtycke och LKF har tecknat nytt hyresavtal med bytesparten.

Besiktiga lägenheten

I samband med bytet ska LKFs lägenhet besiktigas. Om du vill byta bostad med en annan LKF-hyresgäst måste båda lägenheterna besiktigas innan vi lämnar besked om bytet kan godkännas. Har du orsakat skador i lägenheten måste kostnaderna betalas innan nya avtal kan tecknas.