Miljön i fokus

 

För oss på LKF är miljöarbetet en central del av vår verksamhet, en självklarhet i vår vardag likväl som en viktig utvecklingsfråga.

Pojke tittar på en pallkrage i en utomhusmiljö på sommaren.

Vi arbetar kontinuerligt och målinriktat för att minska vår klimatpåverkan, minska vår användning av resurser och skapa förutsättningar för en hållbar livsstil och en hållbar verksamhet. Det gör vi genom att: 

 • Använda fossilfri energi och drivmedel 
 • Minimera avfallsvolymer, återbruka och skapa förutsättningar för en resurseffektivt byggande och renovering
 • Bygg och renoveringsprocessen styrs via klimatfärdplaner för att nå ett klimatneutralt byggande
 • Skapa förutsättningar för en sund och miljöanpassad boendemiljö
 • Biologisk mångfald bibehålls och att förutsättningar skapas för värdefulla grönblåa strukturer i våra bostadsområden.
 • arbetat med energieffektivisering, lokal elproduktion och med en låg primärenergianvändning

Återbruk och källsortering

Att våra hyresgäster ska kunna källsortera sitt avfall på ett enkelt sätt är något vi arbetat med under många år och har skapat goda förutsättningar för detta. Din sortering sker antingen i miljöhuset eller i UWS (UndergroundWasteSystem) eller via ett underjordiskt luftsatt system som förflyttar källsorterat avfall till en avfallscentral (Brunnshög).

Vi vill också uppmuntra och göra det enkelt för dig att minska dina avfallsmängder, till exempel genom de Bytesrum som finns i några av våra bostadsområden. 

Hos FixaTill på Linero Torg finns bland annat verkstäder så att besökaren kan laga trasiga saker och ge dem ett nytt liv. Fixa Till arrangerar också workshops med inspiration kring återbruk.

På Fritidsbanken Lund kan du låna sport- och friluftsartiklar helt gratis i 14 dagar. Här kan du också lämna in prylar som inte längre används - så att de får nytt liv och kan glädja fler. 

I LKFs interna webbshop får prylar och växter ett nytt liv. Här kan personalen internt byta och lägga upp saker som kan användas bättre på annan plats i bolaget.

Återbruk blir allt viktigare även när vi bygger nytt eller renoverar. På Ornitologen har teglet från rivningen tagits omhand och rensats för att återanvändas i andra byggen. 

Förnybar energi 

Vårt arbete kopplat till förnybar energi och ett effektivt nyttjande av energi består i huvudsak av följande:

 • En helt fossilfri uppvärmning av våra fastigheter. Vill du veta mer om hur vi ligger till – länk till Års- och Hållbarhetsredovisningen
 • Ett kontinuerligt energieffektiviseringsarbete i befintliga fastigheter, både avseende el och värme. Utfallet redovisas per år, länk till Års- och hållbarhetsredovisningen.
 • Samtliga hus som vi bygger projekteras för en energiförbrukning som ligger ca 20 % lägre än vad byggreglerna kräver.
 • Vi tar till vara på ytan på våra tak och installerar solceller i stor omfattning, både i nyproduktion och på befintliga tak. Se filmen om vår solcellsanläggning på Rådhusrätten.
 • Vi skapar förutsättningar för våra hyresgäster att själva kunna vara aktiva för att minska sin egen energiförbrukning, t.ex. genom att vi installerar IMD, individuell mätning och debitering av varmvatten.
 • Vi delger energispartips och har gärna en dialog med våra hyresgäster kring hur de kan minska sin energiförbrukning och även förbättra sitt inomhusklimat. 
  Under sommaren 2019 startade LKF ett pilotprojekt tillsammans med Kraftringen och HögforsGST Sverige. Vi installerade hybridvärme i en av våra fastigheter, Lärlingen. Den har varit i drift sedan dess och en grundlig utvärdering som gjordes 2021 visade på en stor energibesparing på 42,5%.

Vill du veta mer om hur LKF ligger till i energieffektviseringsarbetet? Läs års- och hållbarhetsredovisningen.

För dig som hyresgäst, kika på Konkreta energispartips

Utemiljön

Vi är många på LKF som arbetar med att sköta om utemiljön i våra bostadsområden, och vi gör det gärna i samverkan med våra hyresgäster.

Skötseln av utemiljön omfattar all grönska i så väl nya som äldre bostadsområden, våra lekplatser och andra mötesplatser. Vi vill skapa trygga och trivsamma utemiljöer med värden både för alla som vistas i våra områden såväl som för naturen i sig.

Vilka växter finns på din gård?  Kan man äta frukterna? Läs mer i vår växtbok.

Glöm inte bort att njuta av det som våra fruktträd och bärbuskar producerar under sommaren och hösten. Det är fritt att njuta av dessa som finns på våra allmänna ytor.

Hos oss kan du odla! 

I de bostadsområden där det finns odlingsintresserade hyresgäster arbetar vi aktivt för att genomföra odlingsmöjligheter. Det som krävs är en grupp engagerade hyresgäster och vi bistår då med pallkragar och jord. Vi bjuder även in till odlingsträffar och kan hjälpa till med att ge stöd åt en odlingsgrupp under uppstart.

Ta gärna en titt i vår broschyr om pallkrageodling där du kan läsa om hur du kan odla dina egna grönsaker utan att ha tillgång till ett vanlig trädgårdsland!


Hållbart byggande 

Ett av våra övergripande mål är att bygga fler bostäder. För oss är det viktigt att bygga, ur alla tre perspektiv, hållbara fastigheter.

Så här tänker vi på miljön när vi bygger nytt eller underhåller våra befintliga fastigheter:

 • Eftersom vi förvaltar de hus vi bygger tänker vi långsiktigt och väljer material med lång livslängd.
 • Vi ställer krav i våra upphandlingar på material klassade enligt SundaHus A eller B, eller motsvarande.
 • Samtliga hus som vi bygger projekteras för en energiförbrukning som ligger cirka 20 procent lägre än vad byggreglerna kräver.
 • Vi utvecklar vårt byggande genom att testa nya lösningar i innovationsprojekt, som till exempel Xplorion på Brunnshög.
 • Att fördröja och filtrera dagvatten finns med tidigt i vår planering.
 • Vi ordnar källsorteringsmöjligheter i flera fraktioner i närliggande miljöhus eller UWS (UndergroundWasteSystem).
 • När vi anlägger utemiljön försöker vi alltid skapa ytor som är gröna och trivsamma. Ett utvecklingsområde för oss är att arbeta mer utifrån begreppet ekosystemtjänster.
 • Vi ökar vår kunskap om klimatpåverkan från byggprocessen genom bl.a. projekt tillsammans med våra totalentreprenörer för våra nyproduktionsprojekt.
 • Utvalda byggprojekt som uppfyller kraven i Lunds kommuns ramverk för Gröna obligationer finansieras via denna.

Hållbar mobilitet

Hållbar mobilitet handlar om hur vi kan transportera oss med minimerad påverkan på klimat och miljö, men också om hur vi bygger ett samhälle som ger förutsättningar för mindre behov av transporter.

Förutom att vi på LKF har en fossilbränslefri fordonspark så arbetar vi allt mer med att skapa bra förutsättningar för en hållbar mobilitet för våra hyresgäster:

 • Vi kommer kontinuerligt testa och utvärdera cykelpoolslösningar i både nyproducerade fastigheter och i redan befintligt bostadsområde. 
 • I vår nyproduktion har vi i flera projektavtal med en bilpoolsaktör, där medlemsavgiften i bilpoolen ingår i hyran under en viss tid.
 • Vi erbjuder fler och fler bilpooler som är öppna publikt kvälls- och helgtid, bland annat på Aurora, Magistratsvägen och Lilla Tvärgatan.
 • Vi erbjuder laddplats för elbil/laddhybrid
 • På våra stadsdelstorg Fäladstorget, Linero Torg och Värpinge finns besöksparkering där vi har semisnabbladdare för elfordon.
 • Genom att bland annat se över belysning eller rensa ut trasiga och kvarglömda cyklar arbetar vi för att våra cykelparkeringar ska vara trygga och uppmuntra till ökad användning av cykel
 • I vår kundenkät som årligen skickas ut till 1/3 av våra hyresgäster ställer vi frågor kring hur våra hyresgäster upplever förutsättningar för användning av cykel, till exempel cykelparkering. Vi tittar på resultatet pe.r bostadsområde för att se hur vi kan arbeta vidare.
 • I vårt innovationsprojekt Xplorion ingår ett mobilitetskoncept. Konceptet innebär att boendet är bilfritt, förutom en bilpoolsbil. Inga parkeringsplatser byggs i anslutning till fastigheten. I stället ingår gemensamma och smarta mobilitetslösningar som elbilspool, lådcykelpool, cykelverkstad och trygg och enkel cykelparkering