Bildfilen heter:

Ibland stör vi varandra utan att mena det. Om du upplever att din granne stör är det oftast bäst att du själv tar kontakt och pratar med din granne.

Störningar från grannar

Att bo i lägenhet innebär att du bor nära dina grannar. Vi kan uppleva ljud från grannar som är en del av livet och vardagen – till exempel barnspring eller någon som spelar musik. Ibland stör vi varandra utan att mena det. Skulle du däremot uppleva höga ljud sena kvällar,  kan du kontakta vår störningsjour och få hjälp.

När du blir störd handlar det oftast om oförstånd, grannen som spelar musik har inte tänkt på hur högt det är och att klockan blivit mycket. Om du upplever att din granne stör är det oftast bäst att du själv tar kontakt och pratar med din granne. Ofta är inte man inte medveten om att man kanske stör. Skulle det inte lösa problemet så är du välkommen att ta kontakt med LKF så försöker vi hjälpa till.  

Akut störningar utanför kontorstid

Vid akuta ärenden eller när vi på LKF inte kan svara så kan du vända dig till vår störningsjour, SOS på 040-67 69 379. Störningsjouren tar emot ärenden alla dagar på natten mellan klockan 22.00–7.00.

Är det inte akuta ärenden kan du anmäla störningen genom att fylla i och skicka eller mejla in en störningsanmälan.

Ljud som hör till vardagen, till exempel barnspring eller någon som spelar musik på rimliga tidpunkter är en del av livet, är inte en störning. Men sena fester eller att någon är högljudd på kvällar eller nätter är inte ok - då är du varmt välkommen att höra av dig till vår jour. Skulle du uppleva hot, förstörelse eller om det rör sig om akuta ärenden - kontakta alltid Polisen på 112.

Checklista störningar

  • Att bo i ett flerfamiljshus innebär att man får acceptera vissa ljud, till exempel lekande barn, toalettspolningar på natten eller liknande.
  • Normala ljud som uppfattas som störande under dagtid för att man exempelvis jobbar natt utgör inte grund för en störningsanmälan om det inte är väsentligt.
  • Det finns ingen lag som bestämmer särskilda tider man som hyresgäst får störa, utan det är LKFs regler som sätter gränserna. Du som hyresgäst bör också iaktta sunt förnuft för att bidra till en trivsam boendemiljö för dig och dina grannar.
  • Du bör i första hand själv prata med den störande grannen för att se om ni kan lösa problemet utan hyresvärdens inblandning. Din granne är kanske inte medveten om att den stör.
  • En hyresgäst som har gäster ansvarar även för gästernas beteende.
  • När du anmäler till LKF att du anser dig störd av en granne har LKF en skyldighet att utreda vad som ligger bakom detta. Du som hyresgäst har en skyldighet att medverka i utredningen.
  • För att LKF ska kunna agera mot en störande hyresgäst behöver du som upplever störningen kunna intyga vad störningen innebär.
  • Fyll i störningsanmälan så detaljerat som möjligt. Ange när, var och hur störningen har skett samt vem eller vilka som stört. Signera på raden under din beskrivning av händelseförloppet när du är klar.
  • Anmälningar utan grund kan leda till att man själv uppfattas som den störande hyresgästen. Vid anmälningar som saknar grund kan LKF tvingas vidta åtgärder gentemot den anmälande hyresgästen om det inte upphör. Det kan till och med leda till en uppsägning.
  • Alla hot mot personer i fastigheten bör meddelas till hyresvärden och till polisen. Är det ett hot om våld ska det omedelbart polisanmälas!

Vad säger lagen?

Nedan är från lagboken, Jordabalk (1970:994 kapitel 12, paragraf 25) som reglerar skyldigheter och rättigheter för fastighetsägare och hyresgäster. 

Paragraf 25

När hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas (störningar i boendet).

Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Hyresgästen skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av dem för vilka han svarar enligt paragraf 24, första stycket.

Om det förekommer störningar i boendet, skall hyresvärden ge hyresgästen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör samt, om denne är en bostadshyresgäst, underrätta social- nämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna.

Andra stycket gäller inte om hyresvärden säger upp hyresavtalet med anledning av att störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning (särskilt allvarliga störningar i boendet).

Om hyresgästen vet eller har anledning att misstänka att ett föremål är behäftat med ohyra får detta inte tas in i lägenheten.
Lag (1993:400).