Vi bryr oss. Tryggare tillsammans

Tryggt tillsammans

Ett tryggt hem för alla människor är kanske en av de viktigaste förutsättningarna för ett hållbart samhälle. Grunden för hög trygghet och trivsel är en god boendekvalitet med väl underhållna bostäder, attraktiv utemiljö och god service till en rimlig hyra. Möjligheter till delaktighet och inflytande över sitt boende tycker vi är viktiga faktorer för ökad trivsel.

Huskurage

Med omtanke om varandra kan vi tillsammans skapa trygghet i våra bostadsområden.

Huskurage är en arbetsmetod för hur vi tillsammans med er hyresgäster kan förebygga och förhindra våld i nära relationer. Det gör vi genom att bli bättre på att visa omtanke och vara lyhörda – och agera.

Våra anställda ska bli ännu bättre på att lyssna, förstå och visa omsorg kring dessa frågor. Detta sker bland annat genom återkommande utbildningar av våra anställda. På så sätt blir arbetet med att förebygga och förhindra våld i nära relationer ett arbete som alltid finns med i vår vardag.

I vårt arbete samarbetar vi med andra myndigheter och intresseföreningar, som exempelvis Lunds kommunHyresgästföreningen och Kvinnojouren här i Lund. 

Visa kurage och omtanke - så här kan du agera som granne

Är situationen akut? När det finns fara för liv och egendom ska du alltid först ringa 112.

Att visa civilkurage kan ske på många sätt. Man behöver inte alltid knacka på  dörren och fråga hur det står till, om man inte känner sig bekväm med det eller om man tror att man själv kommer utsätta sig för fara. Det går så klart att ringa på hos en annan granne och agera tillsammans för att förhindra att någon ska fortsätta att fara illa. Oavsett hur du väljer att agera så kan ditt agerande rädda ett liv. 

Vi finns i ditt bostadsområde 

För oss är personlig närvaro i områdena viktig. Ansikten som hyresgäster känner igen bidrar till ett tryggt och trivsamt boende 

Aktiviteter för gemenskap

LKF vill underlätta för gemenskap mellan grannar. Att ha en god relation till de personer som bor i ens närmiljö främjar både trygghet och trivsel. Exempel på aktiviteter som genomförs är odlingsgrupper och aktiviteter anordnade av den Lokala hyresgästföreningen

Trygghetsvandringar i våra bostadsområden 

En trygghetsvandring kan gå till på så sätt att kundförvaltaren tillsammans med representanter från lokala hyresgästföreningen och närpolisen promenerar i området och antecknar hur platser uppfattas ur ett trygghetsperspektiv. Belysning, växtlighet och områdets skötsel är exempel på sådant som kan påverka känslan av trygghet och som kan åtgärdas.

Boinflytande

Boinflytande innebär att våra hyresgäster har möjlighet att vara delaktiga i utformningen av sin boendemiljö. Detta sker till exempel via 

  • hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU)
  • Hyresgästföreningen där boinflytandeverksamheten är reglerad i avtal med LKF
  • direkt kontakt med kundförvaltaren i bostadsområdet.

Läs mer om hur vi på LKF arbetare med boinflytande.