Pojke som luktar på blommor vid en pallkrageodling

Miljön i fokus

För oss på LKF är miljöarbetet en central del av vår verksamhet, en självklarhet i vår vardag likväl som en viktig utvecklingsfråga.

Vi arbetar för att uppnå följande långsiktiga målsättningar:

 • Minimerad klimatpåverkan genom fossilbränslefrihet och minimerad primärenergianvändning.
 • Minimerade avfallsvolymer och en fullständig källsortering av uppkommet avfall.
 • Hem som möjliggör en hållbar livsstil / lokaler med förutsättningar för en hållbar verksamhet.
 • En sund och miljöanpassad boendemiljö.
 • En hållbar stadsmiljö med natur och bebyggelse i balans.

Återbruk och källsortering

Att våra hyresgäster ska kunna källsortera sitt avfall på ett enkelt sätt är något vi arbetat med under många år. Din sortering sker antingen i miljöhuset eller i UWS (UndergroundWasteSystem).

Vi vill också uppmuntra och göra det enkelt för dig att minska dina avfallsmängder, till exempel genom de Bytesrum som finns i några av våra bostadsområden. 

Hos FixaTill på Linero Torg finns bland annat verkstäder så att besökaren kan laga trasiga saker och ge dem ett nytt liv. Fixa Till arrangerar också workshops med inspiration kring återbruk.Verksamheten på Linero drivs av medlemmar från LundsFontänhus, Eos Care och Nya möjligheter.

Fritidsbanken Lund kan du låna sport- och friluftsartiklar helt gratis i 14 dagar. Här kan du också lämna in prylar som inte längre används - så att de får nytt liv och kan glädja fler. 

Vår årliga kundenkät har visat att grovavfall, stora kartonger och lukt i avfallsutrymmen är utmaningar kopplade till avfallsfrågan i våra områden. LKF har därför genomfört en informationskampanj på tre utvalda områden. Kampanjen utgår från skyltar på vår personal där de förmedlar ett budskap om att vi alla behöver hjälpas åt för att avfallshanteringen ska fungera bättre. Utöver kampanjen har LKF utökat tvätten av kärl i avfallsutrymmen, för att minimera lukt. Hittills i har vi sett en ökning av kundnöjdheten genom vår NKI-undersökning jämfört med föregående år. Mest ökning har vi i de områden där informationskampanjen genomförts.

Förnybar energi 

Vårt arbete kopplat till förnybar energi och ett effektivt nyttjande av energi består i huvudsak av följande:

 • En helt fossilbränslefri uppvärmning av våra fastigheter. Vill du veta mer om hur vi ligger till – länk till Års- och Hållbarhetsredovisningen
 • Ett kontinuerligt energieffektiviseringsarbete i befintliga fastigheter, både avseende el och värme. Utfallet redovisas per år, länk till Års- och hållbarhetsredovisningen.
 • Samtliga hus som vi bygger projekteras för en energiförbrukning som ligger ca 20 % lägre än vad byggreglerna kräver.
 • Vi tar till vara på ytan på våra tak och installerar solceller i stor omfattning, både i nyproduktion och på befintliga tak. Se filmen om vår solcellsanläggning på Rådhusrätten.
 • Vi skapar förutsättningar för våra hyresgäster att själva kunna vara aktiva för att minska sin egen energiförbrukning, t.ex. genom att vi installerar IMD, individuell mätning och debitering av varmvatten.
 • Vi delger energispartips och har gärna en dialog med våra hyresgäster kring hur de kan minska sin energiförbrukning och även förbättra sitt inomhusklimat. 
 • Under sommaren 2019 startade LKF ett pilotprojekt tillsammans med Kraftringen och HögforsGST Sverige. Vi installerade hybridvärme i en av våra fastigheter, Lärlingen. Den har varit i drift sedan dess och en grundlig utvärdering som gjordes 2021 visade på en stor energibesparing på 42,5%.

Utemiljön

Vi är många på LKF som arbetar med att sköta om utemiljön i våra bostadsområden, och vi gör det gärna i samverkan med våra hyresgäster.

Skötseln av utemiljön omfattar all grönska i så väl nya som äldre bostadsområden, våra lekplatser och andra mötesplatser. Vi vill skapa trygga och trivsamma utemiljöer med värden både för alla som vistas i våra områden såväl som för naturen i sig.

Vilka växter finns på din gård?  Kan man äta frukterna? Läs mer i vår växtbok.

Hos oss kan du odla! I de bostadsområden där det finns odlingsintresserade hyresgäster arbetar vi aktivt för att genomföra odlingsmöjligheter. Det som krävs är en grupp engagerade hyresgäster och vi bistår då med pallkragar och jord. Vi bjuder även in till odlingsträffar och kan hjälpa till med att ge stöd åt en odlingsgrupp under uppstart.

Ta gärna en titt i vår broschyr om pallkrageodling där du kan läsa om hur du kan odla dina egna grönsaker utan att ha tillgång till ett vanlig trädgårdsland!

Hållbart byggande 

Ett av våra övergripande mål är att bygga fler bostäder. För oss är det viktigt att bygga, ur alla tre perspektiv, hållbara fastigheter.

Så här tänker vi på miljön när vi bygger nytt eller underhåller våra befintliga fastigheter:

 • Eftersom vi förvaltar de hus vi bygger tänker vi långsiktigt och väljer material med lång livslängd.
 • Vi ställer krav i våra upphandlingar på material klassade enligt SundaHus A eller B, eller motsvarande.
 • Samtliga hus som vi bygger projekteras för en energiförbrukning som ligger cirka 20 procent lägre än vad byggreglerna kräver.
 • Vi utvecklar vårt byggande genom att testa nya lösningar i innovationsprojekt, som till exempel Xplorion på Brunnshög.
 • Att fördröja och filtrera dagvatten finns med tidigt i vår planering.
 • Vi ordnar källsorteringsmöjligheter i flera fraktioner i närliggande miljöhus eller UWS (UndergroundWasteSystem).
 • När vi anlägger utemiljön försöker vi alltid skapa ytor som är gröna och trivsamma. Ett utvecklingsområde för oss är att arbeta mer utifrån begreppet ekosystemtjänster.
 • Vi ökar vår kunskap om klimatpåverkan från byggprocessen genom bl.a. projekt tillsammans med våra totalentreprenörer för våra nyproduktionsprojekt.

Utvalda byggprojekt som uppfyller kraven i Lunds kommuns ramverk för Gröna obligationer finansieras via denna.

Hållbar mobilitet

Hållbar mobilitet handlar om hur vi kan transportera oss med minimerad påverkan på klimat och miljö, men också om hur vi bygger ett samhälle som ger förutsättningar för mindre behov av transporter.

Förutom att vi på LKF har en fossilbränslefri fordonspark så arbetar vi allt mer med att skapa bra förutsättningar för en hållbar mobilitet för våra hyresgäster:

 • Läs mer hur vi arbetar för att möta våra hyresgästers behov av laddplats för elbil/laddhybrid
 • På våra stadsdelstorg Fäladstorget, Linero Torg och Värpinge finns besöksparkering där vi har semisnabbladdare för elfordon
 • Vi genomför test med en cykelpool med två eldrivna lådcyklar i ett av våra bostadsområden.
 • I vår nyproduktion har vi i flera projektavtal med en bilpoolsaktör, där medlemsavgiften i bilpoolen ingår i hyran under en viss tid.
 • Genom att bland annat se över belysning eller rensa ut trasiga och kvarglömda cyklar arbetar vi för att våra cykelparkeringar ska vara trygga och uppmuntra till ökad användning av cykel. I vår kundenkät som årligen skickas ut till 1/3 av våra hyresgäster ställer vi frågor kring hur våra hyresgäster upplever förutsättningar för användning av cykel, till exempel cykelparkering. Vi tittar på resultatet per bostadsområde för att se hur vi kan arbeta vidare.
 • I vårt innovationsprojekt Xplorion ingår ett mobilitetskoncept. Konceptet innebär att boendet är bilfritt, förutom en bilpoolsbil. Inga parkeringsplatser byggs i anslutning till fastigheten. I stället ingår gemensamma och smarta mobilitetslösningar som elbilspool, lådcykelpool, cykelverkstad och trygg och enkel cykelparkering.