Flicka, hyresgäster och medarbetare på en odlingsyta vid ett bostadsområde, alla ler och verkar trivas tillsammans.

Års- och hållbarhetsredovisningar

LKF redovisar varje år en års-och hållbarhetsredovisning. Här kan du läsa både den senaste versionen och publikationer för tidigare år. Våra års-och hållbarhetsredovisningar är helt digitala, vilket både ökar tillgängligheten och är bra för miljön. Trevlig läsning!

Års- och Hållbarhetsredovisning 2021 - Hållbar framtid tillsammans

Vad är hållbarhet? För oss är det en resa. En målmedveten framåtriktad rörelse där vi på bred front arbetar för en mer hållbar vardag tillsammans. Vi vill inte bara skapa förutsättningar för att våra hyresgäster ska kunna leva och bo hållbart. Vi är en viktig samhällsaktör och vill ta vårt ansvar som Lunds största fastighetsbolag. Hela vår verksamhet handlar om att beakta hållbarhet i det breda perspektivet, vare sig det handlar om att föra människor närmare varandra genom bosociala aktiviteter eller när vi planerar för att bygga och utveckla hela stadsdelar. Resan är målet, för oss och för framtida generationer Lundabor. 

Med detta i bagaget inledde vi under 2021 vår hållbara kundresa, enligt vår nya affärsplan som sträcker sig fram till 2024. Omställningen innebar att vi började arbeta med våra tre kundlöften där vi lovar att: vara en hyresvärd som bryr sig, skapa ett hem för dig och forma en plats att trivas på. Tillsammans vidgar vi vårt perspektiv och låter kundernas behov forma vår framtid. 

Utöver den här omställningen har vi under 2021 fortsatt att arbeta under en pandemi och förhålla oss till den nya verklighet vi alla levt under i snart två år. Vi har också fortsatt arbeta enligt vårt aktivitetsbaserade arbetssätt. Vi förberedde oss dessutom inför flytten till vårt nya kontor på Brunnshög, dit flyttlasset gick i februari och mars 2022. 

Nytt sätt att redovisa vårt hållbarhetsarbete på 

Nytt för i år är att vårt hållbarhetsarbete redovisas mer likt den ekonomiska redovisningen. Hållbarhetsfrågor blir allt viktigare och det ställs allt högre lagkrav på hur vi som medelstort bolag redovisar vårt hållbarhetsarbete. Vi har samlat det i något som vi kallar Hållbarhetsnoter. Det här en guldgruva för den som är intresserad av de insatser vi gör för en hållbar framtid.  

Välkommen att läsa om året som gått, om våra kundlöften och hur vi arbetat med dem samt även om de grundförutsättningar som krävs för att vi ska kunna driva det kundfokuserade arbetet framåt! 

Läs Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2021 digitalt 

Utdrag från mål och utfall från 2021

Ekonomisk redovisning 

Marknadsvärde: 16,6 miljarder kronor  
Direktavkastning på marknadsvärdet: 3,0% 
Avkastning på totalt kapital: 3,0% 
Synlig soliditet: 25,6%  
Resultat före skatt och bokslutsdispositioner uppgår till 195 miljoner kronor 

Läs mer

Hållbarhetsnoter 

Fördjupad hållbarhetsinformationen som innehåller detaljer om styrning, mätning och uppföljning av våra hållbarhetsaspekter.

Se alla Hållbarhetsnoter

Kundlöfte: En hyresvärd som bryr sig

Mål 2024: LKF är mån om hyresgästerna: Minst 90 %, varav 55 % ska vara mycket nöjda.

Utfall 2021: LKF är mån om hyresgästerna: 87,3 %, varav 49 % var mycket nöjda.

Läs mer

Kundlöfte: Ett hem för dig 

Mål 2024: Antal påbörjade bostäder: 1 000–1 200.

Utfall 2021: 155 påbörjade bostäder.

Mål 2024: Andel kunder som fått bostad hos oss: 12 % omflyttning.

Utfall 2021: Antalet omflyttningar har ökat under 2021. Omflyttningsfrekvensen = 12 %

Läs mer

Kundlöfte: En plats att trivas på 

Mål 2024: Trygghetsindex (NKI): Alla områden ska vara över 80 %.

Utfall 2021: Trygghetsindex (NKI): Medelvärdet (82,5%). Det finns tre områden som hade trygghetsindex under 80 % (Offerkällan/Brunnshög 79,8 %, Rådhusrätten/Ladugårdsmarken 77,9 % och Klostergården 77,8 %).

Mål 2024: Andel kunder som anser att de har förutsättningar att agera hållbart i sina hem/verksamheter: NKI på minst 90 %.

Utfall 2021: Andel kunder som anser att de har förutsättningar att agera hållbart i sina hem/verksamheter (NKI): 90,9 %.

Läs mer

Grundförutsättning: Engagerade medarbetare

Mål 2024: Allt sammantaget är LKF en mycket bra arbetsplats: 90 % av medarbetarna ska anse detta.

Utfall 2021: Allt sammantaget en mycket bra arbetsplats: 82 % 2021 (87 % 2020).

Mål 2024: LKF ska ha ett starkt förtroendeindex: 82 % av medarbetarna ska anse detta.

Utfall 2021: Resultatet från 2021 års medarbetarundersökning blev en ökning till 75 % (74 % 2020).

Läs mer

Grundförutsättning: Stabil ekonomi

Mål 2024: Direktavkastning på fastigheternas marknadsvärde på minst 3 %.

Utfall 2021: Direktavkastning på fastig­heternas marknadsvärde: 3 %.

Mål 2024: Avkastning på totalt kapital ska uppgå till minst 3 %.

Utfall 2021: Avkastning på totalt kapital: 3 %.

Mål 2024: Synlig soliditet på minst 18 %.

Utfall 2021: Synlig soliditet: 25,6 %.

Läs mer

Grundförutsättning: Starkt samhällsansvar

Mål 2024: Klimatpåverkan från projekterade nyproduktionsprojekt minskar i linje med målsättning om en klimatneutral (nettonollutsläpp) nyproduktion år 2030.

Utfall 2021: Tre nyproduktionsprojekt har beräknats.

Mål 2024: Energieffektivisering med 7 % till 2024 (jmf med år 2020, % minskning av total mängd köpt energi (normalårskorr)).

Utfall 2021: 0,6 %.

Läs mer