Överlåtelse av hyreskontrakt

Om du vill flytta och säga upp din lägenhet kan du i vissa fall ansöka om att överlåta den.

För att kunna överlåta din lägenhet till en annan person krävs det att:

  • ni är närstående, som till exempel barn eller sambo 
  • ni bott tillsammans i cirka tre år
  • lägenheten använts med gemensamt hushåll
  • att den varit er enda stadigvarande bostad
  • överlåtelsen godkänns av LKF

Det betyder att en kompis, inneboende eller andrahandshyresgäst inte kan överta ditt hyreskontrakt. Du kan inte automatiskt överta dina föräldrars eller syskons lägenhet eller testamentera bort en hyresrätt.

För att en överlåtelse ska godkännas behöver du som hyresgäst styrka ert varaktiga samboende. Personen som ska ta över kontraktet behöver också själv klara av att betala hyran och det får inte har varit några störningar eller andra problem vid boendet i lägenheten. 

Överlåtelse från dödsbo

Vid överlåtelse av dödsbo är det den som önskar överta hyresavtalet som måste styrka att förutsättningarna för överlåtelse är uppfyllda. Fyll i din ansökan om överlåtelse som måste vara undertecknad av samtliga dödsbodelägare. Till ansökan ska bifogas ett registerutdrag från Skatteverket som visar att personen är avliden och vem som är dödsbodelägare.

Ansvar efter överlåtelse

Om överlåtelsen godkänts av LKF  ansvarar den som övertar hyresrätten för eventuella skador i lägenheten även om de inträffat i lägenheten före överlåtelsen. Om du som flyttar ut flyttar till en annan LKF-lägenhet måste lägenheten besiktigas.

Ansök om överlåtelse av hyreskontrakt

Handläggningstiden är cirka fyra veckor efter att vi fått in din ansökan. Var noga med att skicka in en komplett ansökan med de intyg som behövs.
Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta din uthyrare.

Vid separation eller om ni står flera på hyresavtalet

Vid till exempel en separation kan ett hyresavtal övergå till en av flera som stått på hyresavtalet eller till en sambo/make som inte stått på hyresavtalet men som bor i lägenheten.

Förutsättningarna för detta är bland annat att den som ska överta lägenheten kan godkännas av LKF enligt samma regler som för övriga hyresgäster. I detta fall måste hyresavtalet först sägas upp av den som ska flytta. Använd vår uppsägningsblankett som finns här. Observera att det inte går att säga upp endast din del av hyresavtalet. Uppsägningen innebär att hyresavtalet sägs upp i sin helhet. Det görs därefter en prövning av om den som vill överta hyresavtalet för egen del kan godkännas som ny hyresgäst hos LKF.

Överlåt aldrig hyresavtal utan godkännande eller mot betalning

Det är inte tillåtet att överlåta sitt hyresavtal utan godkännande eller tillstånd och ingen som är inblandad i överlåtelsen får betala eller ta emot någon ersättning.

Du kan förlora ditt hyresavtal med omedelbar verkan om du betalar eller tar emot särskild ersättning vid överlåtelse av ett hyresavtal. Detsamma gäller om du som hyresgäst begär särskild ersättning för din hyresrätt. Sådan ersättning skulle kunna begäras för att en hyresgäst ska överlåta den, t.ex. genom byte, eller för att hyra ut lägenheten i andra hand eller för att ha en inneboende i den, men det är alltså inte tillåtet.

Det är dessutom straffbart att begära särskild ersättning för upplåtelse eller överlåtelse av en bostadslägenhet. Det straffbara området omfattar även att träffa avtal om eller ta emot särskild ersättning.

Från den 1 oktober 2019 finns en ny straffbestämmelse som kriminaliserar köp av ett hyreskontrakt. Det är brottsligt att lämna särskild ersättning för att hyra en bostadslägenhet eller förvärva hyresrätten till en sådan lägenhet.