Bildfilen heter:

Visionsillustration - visar Fäladstorget från Svenshögsvägen. Illustration:  Jaenecke Arkitekter AB

Stadsdelsutveckling Norra Fäladen.

Tillsammans med flera andra aktörer i Lund vill vi skapa en trygg, trivsam och attraktiv stadsdel i Norra Lund med Fäladstorget som utgångspunkt.

Vår vision för Norra Fäladen är bland annat fler mötesplatser med ökad trygghet, gröna stråk som leder till och från Fäladstorget. Målet är att skapa ett levande stadsdelscentrum med handel, verksamheter, service och bostäder.

Dessutom har vi planer på att tillsammans med andra aktörer bygga 1 000 nya hem i stadsdelen.

Att utveckla Norra Fäladen är ett långsiktigt arbete. Det sker både i samverkan med andra aktörer och i olika etapper. Inledningsvis rustar vi på LKF upp vårt befintliga bestånd på Rådhusrätten som idag har 500 hem.

Insatserna i stadsdelsutvecklingen innebär bland annat:

  • Nya bostäder i gröna miljöer
    I samverkan med andra aktörer, är vår vision att skapa 800 nya hem med varierad byggnadshöjd och utformning. Vårt mål är att skapa nya stråk och mötesplatser för ökad trivsel och stolthet för de som bor i området.
  • Fäladstorget
    Fäladstorget blir det givna navet i stadsdelsutvecklingen. Med dubblerad yta för handel, verksamheter och service, ökad trafiksäkerhet och mobilitet vill vi ge en trygg och inbjudande mötesplats med god närservice. Vår vision är också att bygga 200 nya hem.
  • Upprustning av Rådhusrätten
    I området planeras underhållsarbeten i 500 av våra befintliga hem. Vår vision är också att skapa utomhusytor som är ännu mer inbjudande och trygga för de som bor och vistas i området.

Tidplan

Inledningsvis planerar LKF att påbörja upprustningen av Rådhusrätten. Vår ambition är att påbörja  Rådhusrätten preliminiärt år 2028 Byggnationen på Fäladstorget startar tidigast 2030. Våra visioner och planer för hela stadsutvecklingen för Norra Fäladen går på samråd till Lunds kommun i augusti 2024.

Karta över Norra Fälanden som markera omrdet vis Offerkällan som ska förtäas, Fäladstorget som ska byggas om och Rådhusrätten som ska renoveras

brandjul.gif A: Utökad bebyggelse av varierad kvartersstruktur mot Svenshögsvägen.

 

bla.gif B: Utveckling av centrumfunktioner, torget samt lokaler för handel och service.

 

magenta.gif C: Bebyggelse som närmar sig Magistratsvägen och Svenshögsvägen för att skapa framsidor mot vägarna och förstärka befintliga kvarterstrukturer.

 

Kort om stadsdelsutvecklingen av Norra Fäladen

LKF kommer under de närmaste 10 åren ha en central roll i Norra Fäladens stadsdelsutveckling. LKFs strävan med stadsdelsutvecklingen inom Norra Fäladen och Fäladstorget är att attrahera både stadsdelens nya invånare och möta behoven för befintliga. Vår vision är att bidra med 1000 nya hem till stadsdelen.

(Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att uppdateras under planerings- och byggprocessen)